نگرشی بر مسئولیت مدنی ناشی از تقسیمات قضائى
38 بازدید
محل نشر: مجله دانشكده حقوق تهران
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی